فواید خوردن پوست پرتقال چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت   
يكشنبه ، 15 مرداد 1391 ، 09:23

 

فواید خوردن پوست پرتقال

شایدخوردن پوست پرتقال کمی عجیب به نظربرسد،امابه هرحال شما این کارراانجام داده اید به طورمثال دربرخی موادغذایی مانند بعضی ازکیک ها یامربای پوست پرتقال،پوست پرتقال خلال یارنده کرده وجوددارد.واردکردن مقداری پوست پرتقال به رژیم غذایی می تواند موادمغذی زیادی به بدن برساند،اما دقت کنید که قبل ازمصرف پوست پرتقال آن رابه دقت بشوئید تاعاری ازهرنوع مواد آفت کش شیمیایی ویامواد نگهدارنده باشد

پکتین

پوست پرتقال حاوی مقادیرزیادی پکتین می باشد.پکتین نوعی کربوهیدرات می باشدکه به طورطبیعی درمیوه ها وجود داردودارای خاصیت ژل مانند بوده وازاین خاصیت درتهیه انواع مرباها وژله هااستفاده می کنند(باحرارت دادن ژل مانند می شود)بنا به گفته کارشناسان مصرف پکتین،به سلامت روده ها وهمچنین رشدباکتری های مفیددربدن کمک می کند؛ازطرفی پکتین ازچسبیدن میکروب های بیماریزا به روده ورشد آنهاجلوگیری می کند.

سلامت قلب

پوست پرتقال وسایرمرکبات حاوی فیتونوترینت فلاونوئید می باشدکه می تواندبه کاهش LDL(کلسترول بدخون)وتری گلیسریددرسطح خون کمک کند.پوست پرتقال همچنین حاوی ترکیبات ضدالتهابی بوده ودرمجموع باداشتن چنین ویژگی هایی خطرابتلا به بیماری های قلبی راکاهش میدهد.

پوست پرتقال وکلسترول

کلسترول بالامعمولا بدون هیچ نشانه ویاعلامتی دربدن اتفاق می افتد.اگرکلسترول بالا،تشخیص داده نشودویا بدون درمان رها شودمی تواند منجربه بروزمشکلات جدی ازقبیل حملات قلبی ویاسکته گردد.بنابه گفته کارشناسان،داشتن وزن مناسب،وورزش کردن به طورمرتب ومداوم ازروش های موثروطبیعی درجلوگیری ازافزایش کلسترول بدخون وهمچنین موثردرکاهش آن می باشد.تحقیقات اخیرنشان داده است که پوست پرتقال حاوی ترکیباتی است که می توانددرکاهش کلسترول خون موثرباشد.لازم به یادآوری است که دونوع کلسترول درسطح خون وجود دارد.HDL(كلسترول خوب)وLDL(كلسترول بد).بالابودنLDLبسيارمفيد مي باشدزيرامي تواندبه كاهشLDLكمك كند.ورزش كردن يكي ازراههاي موثر درافزايشHDLمي باشد.محدودكردن ويااجتناب ازخوردن موادغذايي پرچرب وحاوي كلسترول فراوان مي تواندروش ديگري دركاهشLDLباشد.طبق تحقيقات انجام شده،تركيبات موجوددرپوست پرتقال وساير مركبات مي تواندبسيارموثرتروبهترازبرخي داروهاي شيميايي درپايين آوردن كلسترولLDLعمل كندوعوارض جانبي داروهاي شيميايي رانيز ندارد.

سرطان پوست

يكي ازنكات مهم درحفظ بهداشت وسلامت پوست،دورنگه داشتن پوست ازتابش نورخورشيد واستفاده ازكرمهاي ضدآفتاب مي باشد.پوست پرتقال مي تواند دراين زمينه كمك كننده باشدودرپيشگيري ازبروزسرطان پوست موثراست.پوست پرتقال حاوي تركيباتي به نام دي ليمونن مي باشدكه مي توانداحتمال بروزنوعي ازسرطان پوست راكاهش دهد.اين تركيبات مي توانندرشدتومورهاي پوستي راكاهش دهندويامتوقف كنند.

چگونگي مصرف پوست پرتقال

ازآن جايي كه پوست پرتقال مزه تلخي دارد،نمي توان آن رابه تنهايي مصرف كرده ولي مي توان ازروش هايي استفاده كردكه تلخي آن راكاهش داده وقابل خوردن شود.مي توان بااستفاده ازكمي شكروياعسل آن راشيرين كرده ومصرف كرد؛يكي ديگرازروش ها،استفاده كردن پوست پرتقال دربرخي ازغذاها ويانوشيدني ها مي باشد مي توان پوست پرتقال رادرانواع سس سالاد ويابرخي دم كرده هاي گياهي،قهوه ويادرتهيه برخي دسرهاوكيك ها استفاده كرد،همچنين مي توان از پوست پرتقال مربا تهيه كرد.

( بر گرفته از مجله دنياي تغذيه-شماره114)

 

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 16 تیر 1393 ، 08:13
 
Powered by: OstourehPardaz
Host by:IR Host CO